1. Alternativa vårdformer i samband med barnafödandet behövs i hela landet. Kvinnor och deras partners ska ha rätt till, utifrån önskemål och riskbedömning, att välja mellan olika vårdformer.
  2. Vården ska i största möjliga utsträckning bygga på kontinuitet för kvinnan och hennes partner avseende den personal de möter i samband med födande och eftervård. I detta ingår också att kvinnan ska tas emot på den enhet där hon planerat föda barn.
  3. Alla kvinnor ska ges tillgång till en egen närvarande barnmorska under födsloarbetet. Vården i samband med födandet bör bemannas och organiseras med detta som ett av huvudmålen.
  4. Alla kvinnor som vistas i landet har rätt till en god och säker förlossningsvård på lika villkor.
  5. Alla kvinnor i födsloarbete har rätt till socialt stöd och kvinnan beslutar själv hur detta stöd ska utformas.
  6. Vården i samband med det normala födandet ska organiseras så att den kan utföras med minsta möjliga medicinska interventioner. Fokus ska ligga på barnmorskekunskap och omvårdnadsåtgärder som stärker det normala födandet. Detta ska beaktas både när vården organiseras och när förlossningsrum inreds.
  7. All verksamhet ska bygga på aktuell kunskap och forskning.
  8. För att säkerställa en god och säker vård ska barnmorskor vara representerade på alla nivåer i rådgivande och beslutande organ som styr hälso- och sjukvården.
  9. Fler barnmorskor behöver utbildas i Sverige. Målet är en barnmorskeutbildning som leder till en klinisk masterexamen i sexuell och reproduktiv hälsa.
  10. Det åligger barnmorskan att ständigt utveckla sin kompetens. Sjukvårdens huvudman och arbetsgivaren är skyldig att organisera vården så att en god och patientsäker vård utförs och att möjligheter och stöd för kompetensutveckling finns.